حرکت در ماهیان

مقدمه: بعضي ماهي ها مي توانند پرواز کنند و بعضي ديگر روي زمين پرسه مي زنند، حتي در بعضي موارد از درخت بالا مي روند يا دو متر يا همين حدود در خاک فرو مي روند، اما قسمت اعظم ماهي ها در آب شنا مي کنند.بيشتر ماهي ها با نوسان بدنشان شنا مي کنند. در هرحال، اکثريت عظيم ماهي ها […]

ادامه خواندن»