مولدسازی و نرماتیو های آن

هر چند سابقه تکثیر انبوه تاس ماهیان کشورمان با هدف حفظ و بازسازي ذخائر از سابقه اي نزدیک به 70 سال برخوردار است (کیوان، 1381)، اما بیش از دو دهه از عمر پرورش تاس ماهیان در محیط هاي پرورشی نمی گذرداولین بار پرورش تاس ماهیان، درسال 1369 درمجتمع تکثیر و پرورش ماهی شهید دکتر بهشتی (سدسنگر ) با همت مرحوم […]

ادامه خواندن»