تغذیه صحیح در ماهیان آکواریومی

آگاهی از نیازهای غذایی ماهیان زینتی جهت دستیابی به عملکرد بهتر رشد و تولید امری ضروری است.

تجارت ماهیان زینتی در آبزی پروری بخشی سودآور محسوب می شود اما با این حال تغذیه ماهیان آکواریومی کمتر مورد مطالعه گرفته است. در پژوهشی که از سوی برخی محققان داخلی انجام شده، نکات تغذیه ای این دسته از ماهیان مورد بررسی قرار گرفته است.  آگاهی از نیازهای غذایی ماهیان زینتی جهت دستیابی به عملکرد بهتر رشد و تولید امری […]

ادامه خواندن»