آمار دقیق گونه های خلیج فارس اعلام شد

با اشتراک گذاری، به ما کمک میکنید:

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

آمار دقیق گونه های خلیج فارس

بر اساس مطالعات و پژوهش های انجام گرفته از سوی دکتر فریدون عوفی با همکاری اساتید و کارشناسان ایرانی و محققان و صاحب نظران بین المللی، فهرست نهایی و تایید شده گونه های ماهیان خلیج فارس (و تنگه هرمز) اعلام و ثبت گردید.

به گزارش سایت فیشری و به نقل از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور،  این مطالعه طی سالهای ۹۴-۱۳۹۰ با هدف بازنگری و اصلاح رده بندی ماهیان خلیج فارس ( و تنگه هرمز) و رفع ابهامات و حصول اطلاعات جدید در زمینه فهرست نهایی گونه های ماهیان خلیج فارس و همچنین بررسی روابط جغرافیای زیستی ماهیان دریایی جنوب ایران با سایر مناطق دریایی همجوار منطقه اقیانوسی هند – آرام(Indo-Pacific) به انجام رسید. بدین منظور علاوه بر بررسی مستندات آرشیوی و منابع فارسی (۹۴-۱۳۶۰) و غیر فارسی (۲۰۱۵- ۱۹۰۰ م.) موجود در زمینه ماهی شناسی خلیج فارس و خلیج عمان، و بررسی نمونه های ثبت و نگهداری شده در موزه های داخل و خارج از کشور، همچنین نمونه برداری های میدانی و عملیات غواصی در زیستگاههای ساحلی و دریایی و بررسی نمونه های موجود در مراکز و بنادر ماهیگیری و تخلیه صید چهار استان جنوبی کشور و کشور های حوضه خلیج فارس و خلیج عمان انجام گرفت. فهرست نهایی ماهیان غضروفی و استخوانی بر اساس (Museum of Comparative Zoology (MCZ و (International Code of Zoological Nomenclature (ICZN)مورد بازنگری و اصلاح رده بندی، و با همکاری دپارتمان ماهی شناسی موزه تاریخ طبیعی کانادا(Canadian Museum of Nature – Ottawa)مورد تایید قرار گرفت.

فریدون عوفی>>فریدون عوفی

بر اساس نتایج بدست آمده، فهرست نهایی ماهیان خلیج فارس (با احتساب تنگه هرمز و منطقه مرزی خلیج عمان) ۹۰۷ گونه در قالب ۱۵۷ خانواده می باشد که از این تعداد ۲۸ خانواده با ۹۳ گونه (۱۰% کل گونه ها) مربوط به ماهیان غضروفی (۱۸ خانواده با ۵۹ گونه کوسه ماهیان و ۱۰ خانواده با ۳۴ گونه سفره ماهیان)، و ۱۲۹ خانواده با ۸۱۴ گونه (۹۰% کل گونه ها) مربوط به ماهیان استخوانی می باشد. تعداد ۶۲ خانواده با تک جنس و تک گونه و ۲۵ خانواده با تعداد بیش از ۱۰ گونه در خلیج فارس (و تنگه هرمز) حضور دارند. (Gobiidae) از ماهیان استخوان ۵۳ گونه، (Carcharhinidae) از کوسه ماهیان ۲۵ گونه و(Dasyatidae) از سفره ماهیان ۱۲ گونه بیشترین خانواده ها را به لحاظ تعداد گونه به خود اختصاس داده اند. دو خانوادهClinidae و Creediidae نیز بر اساس نمونه های لاروی آنها برای منطقه جدیدا معرفی شده است.

حضور ۱۱خانواده نامبرده زیر با حضور تنها یک گونه نماینده جدیدا برای خلیج فارس و تنگه هرمز معرفی شده است:
Chlorophthalmidae, Dalatiidae, Etmoptridae, Lophiidae, Kuhliidae, Pempheridae, Sebastidae,Stomiidae, Veliferidae, Zanclidae, Zeidae

 

شایان ذکر است که پیش از این بر اساس منابع و مستندات موجود، تاکنون فهرست گونه های ماهیان خلیج فارس (و تنگه هرمز) با ارقام متفاوت و مغایرت های تاکسونومی مشابه و مترادف(synonym, homonym)، تایید نشده (invalid, reject) و یا اشتباه(mis…) از سوی محققان ایرانی و خارجی ارائه شده است که به نظر می رسد دلیل این موضوع عدم دسترسی به منابع و مستندات و عدم یکپارچگی در انجام مطالعات و تحقیقات گونه شناسی ماهیان و همچنین عدم بکار گیری روش شناسی منطبق با اساس استاندارد های بین المللی رده بندی جانوری بوده است. در این خصوص می توان به موارد متعددی اشاره نمود که تعدادی از این منابع صرفا فهرست نویسی بر اساس سایر منابع بوده است:
اسدی و دهقانی، ۱۳۷۵ (۲۰۶)، صادقی، ۱۳۸۰ (۲۴۴)، ستاری،۱۳۸۲ (۴۱۶)، عوفی و همکاران، ۱۳۹۰ (۸۹۹)، نوری و نادری، ۱۳۹۱ (۳۰۴)، نصیر آبادی، ۱۳۹۲ (۷۱۰)، ولی نسب و صدقی، ۱۳۹۲ (۸۶۰)
Regan, ۱۹۰۶ (۱۳۸); Belgvad and Loppenthin, ۱۹۴۴ (۲۴۴); Fischer& Bianchi, ۱۹۸۴ (۳۸۰); Kuronuma& Abe, ۱۹۸۶ (۴۶۵); Coad, ۱۹۹۲ (۷۴۲); Carpenter et al., ۱۹۹۷ (۵۷۷); Owfi et al., ۲۰۰۶ (۸۹۹)
ولی با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ، می توان با صراحت و قطعیت فهرست نهایی ماهیان خلیج فارس (و تنگه هرمز) را در حال حاضر ۹۰۷ گونه در قالب ۱۵۷ خانواده اعلام نمود. بدیهی است که بواسطه انجام مطالعات و تحقیقات مستمر در این خصوص احتمال تغییرات و اصلاحات رده بندی گونه ای ماهیان منطقه وجود خواهد داشت.

شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴
نویسنده: دکتر فریدون عوفی، پژوهشگر و عضو هیئت علمی موسسه

 


+ 3
+ 0

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی