ارزیابی ذخایر آرتمیا در تالاب میقان اراک

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی گفت: در راستای استفاده از ظرفیتهای بخش آبزی پروری، مدیریت شیلات و امورآبزیان سازمان جهادکشاورزی استان انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط را در دستورکار خود قرار داده به شکلی که در سال گذشته با مساعدت و همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان ، طرح ارزیابی ذخایر سیست و بیومس آرتمیا در تالاب میقان اراک، توسط مدیریت شیلات و آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی از طریق عقد قرار داد با مرکز تحقیقات آرتمیای کشور انجام شد.

اکبری هدف از انجام این طرح را تعیین میزان ذخایراین گونه ارزشمند در طول سال و ارتباط آن بافاکتورهای زیست محیطی تالاب عنوان کرد و گفت: انجام این طرح یکی از وظایف مدیریت شیلات بوده که بر این اساس برنامه های مدیریت جامع تالاب میقان اراک به این مدیریت واگذار شده بود.

دانلود کتابهای شیلات و آبزیان

او از آرتمیا بعنوان اصلی ترین منبع غذایی لارو ماهیان خاویاری، ماهیان زینتی، میگو و برخی از ماهیان دریایی نامبرده و افزود: در حال حاضر با مطالعاتی که توسط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورانجام شده، تنها در دریاچه ارومیه و تالاب میقان اراک اینگونه بصورت طبیعی وجود داشته و پرورش آن به ندرت در برخی استانها از جمله کرمان و ارومیه در حال انجام است.
مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی به انجام طرح تحقیقاتی دیگری در حوزه معرفی و بررسی شاخصه های مکانیزاسیون در استخرهای دو منظوره پرورش ماهیان سردآبی نیز اشاره کرد و اضافه کرد: اعتبار این طرح تامین شده و به زودی قرارداد مربوطه با مشاور منتخب منعقد و انجام این طرح نیز طی دوره پرورش سال آینده شروع خواهد شد.
اکبری همچنین در مورد این طرح گفت: این طرح برای اولین بار در کشور و در این حوزه در استان مرکزی انجام خواهد شد که نتایج آن می تواند راهکارهای جدیدی را در حوزه مکانیزاسیون
بخش آبزی پروری استان و افزایش تولید با استفاده از ظرفیت های موجود در پرورش ماهیان سردآبی معرفی نماید.
او همچنین به پیگیری برای تامین اعتبار جهت انجام طرح ارزیابی ذخایر شاه میگوی دراز آب شیرین بعنوان یک گونه ارزشمند صادراتی در سد پانزده خرداد دلیجان نیز اشاره کرد و گفت: انجام این طرح نیز یکی از برنامه های مدیریت شیلات بوده که تامین اعتبار آن در آینده این طرح نیز انجام خواهد شد.

طراحی گرافیک مهدی محجوب